Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő: Alkoholmentes Kft.

Székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 128536/26.

Elérhetősége: www.partibuli.hu

 

 Az Alkoholmentes Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) a www.partibuli.hu weboldal  működtetése során a honlapra látogatók, a honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen: érintett) adatait kezeli.

Az adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jogot, éppen ezért jelen adatvédelmi tájékoztatóval kíván eleget tenni az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

1) Az adatkezelés jellege, a tárolt adatok köre

Az adatkezelő internetes áruházának oldala személyes adatok megadása nélkül is látogatható. Vannak azonban olyan szolgáltatások (hírlevélre feliratkozás, regisztráció, online vásárlás), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása.

 

Az adatkezelő az internetes áruház oldalán való regisztráció során az érintett alábbi adatait kezeli:

 • nem (férfi/nő)
 • cégnév (ha a megrendelő nem természetes személy)
 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím

 

Az érintettek IP címét az adatkezelő automatikusan tárolja, illetve a megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a következő adatokat minden esetben rögzíti az érintettekről, azok megadása a érintett részéről kötelező:

 • nem (férfi/nő)
 • cég neve (ha a megrendelő nem magánszemély)
 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • utca, házszám
 • irányítószám
 • település neve
 • ország
 • megye
 • telefonszám

A következő adatok megadása nem kötelező, azonban megadható:

 • fax szám
 • tetszőlegesen megadható megjegyzés adott megrendeléshez kapcsolódóan

 

2) Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés csak és kizárólag az érintett elektronikus úton tett, önkéntes, határozott hozzájáruló nyilatkozata alapján történik. Az érintett önkéntes, elektronikus hozzájárulását a hírlevélre való feliratkozás vagy vásárlás előfeltételét képező regisztráció során az adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadom négyzet kipipálásával valósul meg.

  

Az adatkezelő az érintettek faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó adatot, továbbá genetikai, biometrikus és az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatot nem gyűjt és nem kezel.

 

3) Az adatkezelés célja

Az adatkezelő az érintett által megadott adatokat célhoz kötötten, a webáruház hírlevelére való feliratkozás esetén kizárólag a hírlevél küldés teljesítése, a webáruházban történő regisztrálás esetén a böngészés elősegítése érdekében kezeli.

Amennyiben a regisztrált felhasználó a webáruházban vásárol az adatkezelő az adatokat a vásárláshoz szükséges szerződés létrehozása és teljesítése, direkt marketing adatbázis építése, számlázás és a szerződéshez kapcsolódó követeléskezelés érdekében tárolja.

 

A hírlevélre feliratkozott érintettek részére elektronikus hírlevelet továbbít, amelyhez nevüket és e-mail címüket használja fel.

 

Az adatkezelő az érintett adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az adatkezelő alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el.

 

A megrendelések kiszállítása érdekében az adatkezelő az alábbi futárszolgálatokkal működik együtt:

 • DHL
 • Gepárd futár
 • ……

 

Az adatkezelő a futárszolgálat részére kizárólag a megrendelés kiszállításához szükséges adatokat adja át. A futárszolgálat az adatokat saját adatkezelési nyilatkozata alapján kezeli.

 

A megrendelések kiszállítása érdekében az adatkezelő a következő adatokat bocsátja a mindenkori szállító partnercége, valamint megbízottja rendelkezésére:

 • megrendelő neve
 • teljes szállítási cím
 • egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok)
 • megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)
 • megrendelő telefonszáma
 • megrendelő e-mail címe

 

Az adatkezelő, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja át és csak a csomagok szállítási címre történő eljuttatásához használja fel.

Az adatkezelő a webáruházban kötött szerződés ellenértékének teljesítése érdekében a következő fizető helyekkel dolgozik együtt:

 • Otp

 

Adatkezelő a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat a fizetőhely kérésére, a fizetési tranzakció lebonyolítsa, tranzakciós hiba orvoslása vagy más fogyasztói érdek miatt az érdekelt tájékoztatása mellett átadhatja a fizetőhely részére.

Minden más esetben a fizetőhely portáljára való átirányítást követően az érintett adatainak kezelésére a fizetőhely adatkezelési nyilatkozata az irányadó.

 

A személyes adatokat az adatkezelő arra kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

 

Az adatkezelő más jellegű adattovábbítást vagy adatfeldolgozást a személyes adatokkal nem végez, kivételt képez ez alól, ha hatóság kérésének kell eleget tennie.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását.

4) Jelen adatkezelési tájékoztató jogszabályi háttere

 • Alaptörvény
 • GDPR
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (avtv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény

226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól

5) Fogalommeghatározás

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

6) Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a teljesített megrendelések megrendelőinek számlázási adatait a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelő időtartamig tárolja a webáruháztól függetlenül működő zárt számlázási rendszerében.

A honlapra regisztrált, de vásárlást nem végzett érintettek valamint a hírlevélre feliratkozottak személyes adatait az adatkezelő addig kezeli, amíg az érintett nem kéri adatainak törlését. A hírlevélről való leiratkozással egyidejűleg az adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából.

Az adatkezelő jogosult előzetes értesítés nélkül törölni azon érintettek adatait rendszeréből, akik hibás adatokat adtak meg, vagy a regisztrációkor megadott adatok már nem érvényesek (hírlevélre feliratkozott vásárlóknak küldött levél visszapattan, mert az email cím megszűnt, postafiók betelt).

Az adatkezelő által igénybe vett megbízottak a szerződés teljesítése során saját adatkezelési tájékoztatójuk szerint és időtartamig kezelik az adatkezelő által részükre átadott, 3) pontban részletezett adatokat.

7) Az érintettek jogai

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és adatkezelés esetén információt kaphasson többek között az adatkezelés céljáról, a személyes adatok kategóriájáról, a címzettekről akikkel közölték, közölni fogják, az adatok tárolásáról.

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Az adatkezelő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül, közérthető formában, kérelemre írásban ad ingyenes tájékoztatást. Az adatkezelő a fenti határidőt indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti személyes adata helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg. A megadott személyes adatait az érintett ………. menüpont alatt bármikor megváltoztathatja. Adatainak megváltoztatását jelen adatvédelmi tájékoztató végén megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonszámon is kérheti.

 

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,ha

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik

 

A tiltakozást a legrövidebb időn, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja az adatkezelő, a döntésről írásban tájékoztatja az érintettet. Ha a tiltakozás megalapozottsága megállapítható, az adatkezelést az adatkezelő megszünteti, és erről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

Törléshez való jog

Az érintett kérheti személyes adatai törlését. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 • a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte;
 • a hozzájárulást visszavonják;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre előírt uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Az érintett adatainak törlését jelen adatvédelmi nyilatkozat végén megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonszámon kérheti.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen

Az 1. esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. A 4. esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint továbbítsa másik adatkezelőnek.

 

Jogorvoslathoz való jog

 • Panasztételjoga

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a hatályos jogszabályi előírásokat. Az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) fordulhat.

 

 • Bírósághoz fordulás joga

A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság jogilag kötelező döntésével szemben minden érintettet megillet a bírósági jogorvoslathoz való jog. Az ügyben a Fővárosi Törvényszék, mint a felügyeleti hatóság székhelye szerint illetékes bíróság az illetékes. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során megsértették a hatályos jogszabályi előírásokat.

 

Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.

8) Adatkezelési nyilvántartás

Az adatkezelő adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza

 • az adatkezelő nevét és elérhetőségét;
 • az adatkezelés célját;
 • az érintettek és a személyes adatok kategóriáinak ismertetését;
 • azon címezettek kategóriáit akikkel a személyes adatokat közlik;
 • az adatok törlésére előirányzott határidőket

 

9) Adatvédelmi incidens bejelentése

Adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak. Ha a bejelentés 72 órán belül nem történik meg, az adatkezelőnek mellékelni kell a késedelem igazolására szolgáló indokot is.

Az adatkezelő a felügyeleti hatóság ellenőrzése esetére nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

 

 

10) Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az adatkezelőnek nem kell az érintettet értesítenie, amennyiben

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetben az adatkezelő nyilvános közzététel útján tájékoztatja az érintetteket.

11) Hírlevelére való feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelő a  hírlevélre feliratkozott érintett e-mail címét, nevét, életkorát, a feliratkozás dátumát, a feliratkozás IP címét, a feliratkozás megerősítésének időpontját, a megerősítés IP címét, a hírlevél megnyitásokat, a hírlevelekben található linkekre történő kattintásokat tartja nyilván.

Az adatkezelés célja az adatkezelő direkt marketing adatbázisának építése, a hírlevélre feliratkozott érdeklődők értesítése új ajánlatokról, akciókról, nyereményjátékokról.

Az adatkezelő az adatokat az érintett kérésére történő törlésig kezeli. Az adatkezelő hírlevelei tartalmaznak egy leiratkozó linket arra az esetre, ha az érintett később mégsem szeretne hírlevelet kapni, a linkre kattintva azonnal leiratkozhat. A leiratkozással egyidejűleg az adatkezelő törli az érintett adatait.

12) Cookiek alkalmazása

Amennyiben az érintett felkeresi adatkezelő oldalát, adatkezelő honlapja cookie-kat („sütik"), azaz rövid adatfájlokat helyez el a látogató számítógépén.

Az ideiglenes cookie-kat a látogató eszközén az adatkezelő honlapja csak egy adott munkamenet során helyezi el és az a munkamenet befejezésével törlődnek.

Adatkezelő honlapja alkalmaz állandó cookie-kat is, amelyek addig a számítógépen maradnak, amíg a látogató le nem törli azt.

Holnapunk alkalmaz olyan cookiet, mely az érintett internetezési szokásairól gyűjt adatokat. Ennek célja, hogy az érintett részére személyre szabott reklámokat jeleníthessünk meg a számítógépén.

Az érintett látogatásakor az adatkezelő honlapja az alábbi szöveggel figyelmezteti a látogatót a cookiek alkalmazására:

„A partibuli.hu webáruházunk ún. süti vagy cookie file-okat használ, melyeket az Ön gépén tárol a rendszer. A cookie-k személyazonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információk: ÁSZF és Adatvédelem”

Az érintett az „ELFOGADOM” gombra kattintva járulhat hozzá a cookiek alkalmazásához. A cookiek alkalmazását az érintett letilthatja böngészőjének beállításai között.

 

 

13) Gyermekek adatainak kezelése

 

Az adatkezelő webáruházába csak 16. életévét betöltött személyek iratkozhatnak fel hírlevélre, regisztrálhatnak, vagy folytathatnak vásárlást.

 

A webáruház oldalán regisztrálni kívánó személyek a hírlevélre feliratkozás vagy regisztráció során a ……… gombra kattintva nyilatkoznak életkorukról, melynek függvényében az adatkezelő a hírlevélre feliratkozást vagy regisztrációt elfogadja vagy elutasítja. Elutasítás esetén az adatkezelő az érintett eredménytelen regisztrációja során megadott adatait nem tárolj és nem kezeli.

 

Az adatkezelő törli a hírlevélre feliratkozott vagy regisztrált érintett adatait, ha később tudomására jut, hogy a feliratkozás vagy a regisztráció során hamis adatokat adott meg (pl. életkor)

 

14) Az adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak köre

Az érdekeltek személyes adatainak kezelésére az adatkezelő részéről Szabó Tamásné jogosult. Az érintettek személyes adatainak biztonságos tárolásáért, kezeléséért Szabó Tamásné felelős.

 

Annak érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő vállalja, hogy 6 hónaponként rendszeres felülvizsgálati ellenőrzést végez.

Amennyiben kérdése lenne a szolgáltató adatvédelmével kapcsolatban, forduljon adatvédelemmel megbízott munkatársunkhoz, aki felvetései vagy panasza esetén szívesen áll rendelkezésére.

 

15) Az adatkezelő elérhetősége:

 

Szabó Tamásné

Alkoholmentes Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1173 Budapest, Pesti út 128536/26.

Mobil: +36(20) 3392738

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót az érintettek honlap felületén történő

előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintettnek a honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a szolgáltató által, a honlapon biztosított módon.

 

 

Budapest, 2018. május 25.